OZOLIN

Category:

Description:

Naphazoline hcl 0.056% w/v + CPM 0.01% + Hydroxypropylmethyl cellulose 0.25% w/v +Zinc Sulphate 0.12% w/v + Boric Acid 1.25% w/v ,  Sodium Chloride 0.05% w/v , Chlorbutol 0.35% w/v .

Orange Biotech